Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. Promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy, oprawa miękka - 1
Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy, oprawa miękka - Zdjęcia produktu

Prawo pracy. Zbiór przepisów. Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy. zatrudnienia i instytucje rynku pracy. Ochrona zatrudnienia i świadectwa pracy. Organizacja pracodawców, związki zawodowe i spory zbiorowe. Państwowa inspekcja pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy, wypadki przy pracy, choroby zawodowe. Koszty sądowe i sądownictwo pracy, oprawa miękka

2016 / 1004 / Wolters Kluwer / praca zbiorowa / miękka / 9788380921023
Ocena: suma recenzji i opinii: 3.8 (ocen: 28)

Dostepność na dzień 23.11.2017: w magazynie

Opis produktu

Stan prawny na 2.01.2016 r.
Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:
KODEKS PRACY:
11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. Poz. 1240)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. O zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1224)
2 stycznia 2016 r., 1 marca 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1268 z późn. Zm.)
22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1220)
1 września 2018 r. - ustawa z 19 marca 2009 r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458 z późn. Zm.)
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBU USTALANIA WYNAGRODZENIA W OKRESIE NIEWYKONYWANIA PRACY oraz WYNAGRODZENIA STANOWIĄCEGO PODSTAWĘ OBLICZANIA ODSZKODOWAŃ, ODPRAW, DODATKÓW WYRÓWNAWCZYCH DO WYNAGRODZENIA, a także INNYCH NALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH W KODEKSIE PRACY:
22 lutego 2016 r. - rozporządzenie MPiPS z 10 listopada 2015 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy i wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia, a także innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz. U. Poz. 2000)
USTAWA O nieznacznyM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ:
nowy tekst jednorodny
USTAWA O ŚWIADCZENIACH PIENIĘŻNYCH Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA:
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. O zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1066 z późn. Zm.)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1217 z późn. Zm.)
2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1268 z późn. Zm.)
22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1220)
USTAWA O KSZTAŁTOWANIU WYNAGRODZEŃ W PAŃSTWOWEJ SFERZE BUDŻETOWEJ oraz O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW:
nowy tekst jednolity
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 16 grudnia 2015 r. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. Poz. 2199)
USTAWA O DODATKOWYM WYNAGRODZENIU ROCZNYM DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK SFERY BUDŻETOWEJ:
2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1268 z późn. Zm.)
USTAWA O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY:
11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. Poz. 1240)
24 października 2015 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. O zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1567)
25 października 2015 r. - ustawa z 10 września 2015 r. O zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1582)
13 listopada 2015 r. - ustawa z 10 października 2015 r. O zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1607)
21 listopada 2015 r. - ustawa z 25 września 2015 r. O zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Poz. 1814)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. O zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1066 z późn. Zm.)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1217 z późn. Zm.)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. O zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem postępowości (Dz. U. Poz. 1767)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. O zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny i niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1830)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 16 grudnia 2015 r. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. Poz. 2199)
2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1268 z późn. Zm.)
USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH:
22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1220)
USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH ROZWIĄZYWANIA Z PRACOWNIKAMI STOSUNKÓW PRACY Z PRZYCZYN NIEDOTYCZĄCYCH PRACOWNIKÓW:
2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1268 z późn. Zm.)
22 lutego 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1220)
USTAWA O OCHRONIE ROSZCZEŃ PRACOWNICZYCH W RAZIE NIEWYPŁACALNOŚCI PRACODAWCY:
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. Poz. 978)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 9 października 2015 r. O zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1830)
2 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1268 z późn. Zm.)
USTAWA O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ, a także ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:
11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. Poz. 1240)
1 października 2015 r. - ustawa z 6 lutego 2015 r. O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Poz. 493)
1 stycznia 2016 r., 11 września 2016 r. - ustawa z 10 lipca 2015 r. O zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych i niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1359)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1273)
1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 15 stycznia 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks progresywnania cywilnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 218 z późn. Zm.)
1 lipca 2016 r., 1 października 2016 r. - ustawa z 25 września 2015 r. O zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Poz. 1886)
1 października 2016 r. - ustawa z 11 lipca 2014 r. O zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1198 z późn. Zm.)
1 stycznia 2017 r. - ustawa z 10 września 2015 r. O zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1649 z późn. Zm.)
USTAWA O ZAKŁADOWYM FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 16 grudnia 2015 r. O szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. Poz. 2199)
ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZAKRESU PROWADZENIA poprzez PRACODAWCÓW DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY i SPOSOBU PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKA:
2 stycznia 2016 r., 22 lutego 2016 r. - rozporządzenie MPiPS z 10 listopada 2015 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia poprzez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Poz. 2005)
USTAWA O ORGANIZACJACH PRACODAWCÓW:
nowy tekst jednorodny
USTAWA O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH:
nowy tekst jednorodny
USTAWA O ROZWIĄZYWANIU SPORÓW ZBIOROWYCH:
11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. Poz. 1240)
USTAWA O PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY:
11 września 2015 r. - ustawa z 24 lipca 2015 r. O Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. Poz. 1240)
USTAWA O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM Z TYTUŁU WYPADKÓW PRZY PRACY I CHORÓB ZAWODOWYCH:
nowy tekst jednorodny
22 września 2015 r. - obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 8 września 2015 r. O sprostowaniu błędów (Dz. U. Poz. 1442)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. O zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1066 z późn. Zm.)
USTAWA O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH:
11 października 2015 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. O rozpatrywaniu reklamacji poprzez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. Poz. 1348 z późn. Zm.)
18 października 2015 r. - ustawa z 20 marca 2015 r. O zmianie ustawy - Kodeks cywilny, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 539)
27 listopada 2015 r. - ustawa z 25 września 2015 r. O zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1854)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. Poz. 978 z późn. Zm.)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 25 czerwca 2015 r. O zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 1045)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. O opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. Poz. 1418)
1 stycznia 2016 r. - ustawa z 10 września 2015 r. O zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. Poz. 1595)
13 stycznia 2016 r. - ustawa z 5 sierpnia 2015 r. O zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw, ustawy - Kodeks nowoczesnania cywilnego, a także ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Poz. 1587)
1 kwietnia 2016 r. - ustawa z 28 listopada 2014 r. O zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych, a także niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2015 r. Poz. 4)

Dane i specyfikacja:

Kategoria

ISBN

9788380921023

Oprawa

Miękka

Autor

Praca zbiorowa

Wydawnictwo

Wolters kluwer

Ilość stron

1004

Rok wydania

2016

Cena

52.78zł

Opinia użytkowników

3.8 na 5 (opinii: 28)

Ranking ofert - najlepsze promocyjne ceny 2017:

  • Porównywarka najlepszych sklepów
  • Ranking ofert według cen
  • Zdjęcia, opinie i recenzje